Novak Kilibarda – lik i djelo

Još jedna prokleta avlija

Su­lo­žni­ci No­va­ka Ki­li­bar­de su još jed­na Pro­kle­ta avli­ja u na­šoj su­vre­me­noj knji­žev­no­sti. Oni pro­ši­ru­ju di­op­tri­ju po­ni­ra­nja u se­be sa­me i po­ma­žu nam da du­blje shva­ti­mo što smo bi­li, što smo sa­da i što mo­že­mo bi­ti. U to­me i je­ste nji­ho­va umet­nič­ka i ka­ta­rzič­na moć.

Sa­vo Pen­čić

Advertisements