Novak Kilibarda – lik i djelo

Ki­li­bar­da je knji­žev­ni sa­drug Star­ca Mi­li­je ko­ji je is­pe­vao epi­zo­du o sta­rom der­vi­šu u Ba­no­vić Stra­hi­nji, To­do­ra Iko­va ko­ji je pri­ka­zao čo­vjek–pa­šu, pe­va­ča ko­ji je u pe­smi Mar­ko Kra­lje­vić po­zna­je oči­nu sa­blju uz­di­gao čo­ve­štvo Tur­ki­nje de­voj­ke, Mar­ka Mi­lja­no­va ko­ji je osu­đi­vao ne­čoj­stvo svog sa­ple­me­ni­ka, a uz­di­gao ljud­skost pro­tiv­ni­ka.

 

De­jan Aj­da­čić

Advertisements