Novak Kilibarda – lik i djelo

Narodni duh

Zbir­ka pri­po­ve­da­ka No­va­ka Ki­li­bar­de Vraž­ji vr­ti sa­dr­ži krat­ke pri­po­vet­ke i pred­sta­vlja iz­u­zet­na, vr­lo us­pe­la i do­bra ostva­re­nja. Pr­vo što či­ta­o­cu ove knji­ge pa­da u oči je­ste njen, da ta­ko ka­že­mo, na­rod­ni duh. Od pri­če do pri­če stil se me­nja, ma­da vo­đen pre­po­zna­tlji­vom ru­kom po­u­zda­nog pi­sca, do­ne­kle me­nja, kao što se me­nja­ju i po­stup­ci i dru­gi ele­men­ti pri­po­ve­da­nja. Vr­lo živ soč­ni je­zik ove knji­ge je oza­ren hu­mo­rom ko­ji kat­kad, sre­ćom ret­ko, pre­la­zi u ka­ri­ka­tu­ru.

Dra­go­slav Mi­ha­i­lo­vić

Advertisements